Informace

Stát půjčí těžební společnosti OKD

Dne 27. července, Česká vláda schválila 700 milionů korun českých (29.000.000 $) půjčky, které pomohou udržet nad vodou OKD, insolventního těžaře metalurgického uhlí ve vlastnictví společnosti New World Resources, podle Radia Praha. Akciová společnost, významný zaměstnavatel na průmyslovém severovýchodě České republiky, která prochází insolvenčním řízením s cílem reorganizace jak diskutovali ministři o tom, jak pomoci firmě, vyjednala hotovost k zaplacení mzdy horníků za poslední měsíce.Tento úvěr poskytuje OKD, která zaměstnává kolem 12.500 horníků a v roce 2015 vytěžila 8 milionů tun, dostatek peněz pokračovat v provozu až do konce roku. „Udržet OKD v provozu je důležitým předpokladem pro sociální stabilitu v regionu,“ řekl premiér Bohuslav Sobotka na Twitteru.

OKD má dluh ve výši zhruba 17 miliard korun (708 milionů dolarů) a aktiv v hodnotě méně než 7 miliard korun (292 milionů dolarů), v souladu s insolvenčním podáním.

Vývoj cen uhlí

Graf vývoje ceny uhlí

Informace o změně adresy poštovního styku

Dovolte, abychom Vás informovali o změně adresy poštovního styku České koksárenské společnosti a zároveň adresy sídla společnosti, k níž došlo s platností od 26. 11. 2015.

Nová kontaktní adresa, na kterou můžete zasílat veškerou korespondenci informačního, společenského i obchodního charakteru je:

Česká koksárenská společnost, z.s.
Rodinná 4
Orlová – Poruba
735 14

Po 31. 01. 2016 bude veškerá korespondence adresovaná na původní adresy vrácena zpět odesilateli.

Rozmrazování uhlí za použití mikrovlnné energie

Přítomnost zvýšeného obsahu vody v uhlí způsobuje v zimním období komplikace s příjmem a vykládáním uhlí, to je v tomto období aktuální téma.

K hlavním způsobům obnovení sypkosti patří:

  1. Ohřátí dodávek uhlí v rozmrazovacích halách (za pomocí předávání tepla nosičem tepla – pára, spaliny)
  2. Rozmrzání v zateplených prostorách (konvekčních s infračervenými zářiči s kombinovaným způsobem rozmrazování)
  3. Ošetření vagónů a dodávek uhlí speciálními profylaktickými prostředky

Na základě uvedeného lze udělat závěr, že rozmrazování zmrzlého uhlí je možné různými způsoby, nicméně při jejich volbě je nezbytné vzít v úvahu provozní náklady a bezpečnost rozmrazování, efektivnost použitého nosiče tepla a při úpravě uhelných koncentrátů speciálními profylaktickými prostředky brát v úvahu jejich následný vliv na jakost vyráběného koksu. Proto je zajímavé vypracování takového způsobu rozmrazování uhelných koncentrátů, který umožní odstranit nedostatky dosavadních technologií a také použít nejnovější technologii založenou na aplikaci elektromagnetické energie.

Hlavní předností elektromagnetického ohřevu je možnost realizace a praktického použití nových nestandardních forem ohřevu (selektivního, rovnoměrného, vysoce čistého, samoregulačního). Ve srovnání s infračerveným a plynovým ohřevem významná přednost elektromagnetického ohřevu spočívá v možnosti přesné regulace teploty, prakticky okamžitého zapnutí a vypnutí tepelného působení na rozmrazovaný materiál. Mimo to vyšší měrná hustota a lepší směrové zaostření vede k větší hospodárnosti využití elektrické energie. Ve spojitosti s tím byl sledován proces rozmrazování zmrzlého uhlí pomocí elektromagnetické energie a jeho vliv na vlastnosti rozmraženého uhlí.

Navrhuje se provádět ohřev zmrzlého uhlí v rozmrazovací hale při použití elektromagnetické energie, která se vyrábí v magnetronu (generátoru mikrovlnného záření) a je vedena do vagonu s uhlím přes vlnovod. Vagon, který je zhotovený z oceli vystupuje v roli pracovní komory ohřevu. Rozmrzlá voda, která vzniká během rozmrazování je odváděná do výpusti (kanálu) a následně do usazovací nádrže, zatím co vodní páry jsou odváděné z rozmrazovací haly pomocí systému ventilátorů.

Během provádění zkoušek nebyla teplota vzorků uhlí po rozmrazení vyšší než 70°C, chyběl charakteristický chemický zápach a v uhlí nebyly přítomné nerozmrazené částečky. Provedené pokusy, jejichž základem bylo stanovení změn jakostních ukazatelů uhlí během rozmrazování při použití elektromagnetického ohřevu, ukázaly, že použití elektromagnetické energie nevede ke změnám fyzikálně-chemických vlastností uhlí, což bylo potvrzené technickou a dilatometrickou analýzou. Předností takového způsobu rozmrazování uhlí je, že materiál se ohřívá v celém objemu díky zvýšené intenzitě elektrického pole a frekvenci elektrického proudu; doba ohřevu se zkracuje a proces rozmrazování se urychluje.

Předběžný výpočet potřebné energie pro rozmrazování uhlí s využitím elektromagnetické energie ukázal, že pro rozmrazení jednoho vagonu o objemu 80 m3 je nezbytná spotřeba 600 kW, zatímco rozmrazování v rozmrazovací hale pomocí nosiče tepla vyžaduje 810÷1400 kW na vagon. Nicméně při výpočtu vynaložené energie je třeba brát v úvahu obsah vody, teplotu a dobu trvání rozmrazovaného uhlí.

Provedené výzkumy ukázaly, že použití elektromagnetické energie jako nosiče tepla při rozmrazování zmrzlého uhlí: umožňuje urychlit daný technologický proces; zrychlit vykládku uhlí z vagonů v zimním období; ustoupit od použití plynných nosičů tepla; zbavit se škodlivého působení teploty na konstrukci a vybavení vagonů; využít nadbytečnou elektrickou energii, vyráběnou na teplárně koksovny; použít ekologicky čistší nosič tepla; vyvarovat se zbytečného tepelného působení na uhlí, které se může projevit na jeho technologických vlastnostech.

Zdroj: Koks i chimia

Polský ICHPW vydal souborné pojednání o posuzování technického stavu koksových baterií

„Monitoring stanu technicznego i technologicznego baterii koksowniczych oraz wynikajace z niego dzialanie profilaktyczne i remontowe“

Pod tímto názvem vydali v červnu 2013 ve Wydawnictwu Institutu Chemicznej Przeróbki Wegla v Zabrze významné souborné pojednání v rozsahu 235 stran o posuzování technického a technologického stavu koksárenských baterií a trendů jejich profylaxe a oprav.

Zpracování tohoto náročného tématu se ujal Prof. Dr. hab. Aleksander Karcz, profesor Wydzialu paliw i energii AGH Krakov. Jednotlivé kapitoly posléze zpracovalo dalších 11 specialistů, disponujících rozsáhlými zkušenostmi teoretického i praktického rázu.

Myšlenka editovat tuto tématiku je wspanialy pomysl a to z více důvodů. Jednak v odborné literatuře takto pojaté souborné materiály absentují, jednak vzhledem k ekonomice provozu a k investičním nákladům je třeba délce provozní kampaně koksárenské baterie věnovat soustavnou pozornost na co nejširším teoreticko-praktickém základě.

Pecní zdivo je během své provozní kampaně vystaveno především teplotním a chemickým vlivům, řada z nich však působí synergicky a do značné míry predestinuje životnost baterie a také ekonomiku výroby a kvalitu životního prostředí. To ostatně tvoří hlavní náplň spisu. Práce vznikla v rámci řešení výzkumného programu „Zintegrowany system monitorowania stanu technicznego baterii koksowniczej“. Už tento samotný fakt svědčí o racionální úvaze při sestavování komplexního výzkumného záměru věnovat se vědecko-výzkumně tomuto okruhu koksárenství. Jeho řešení totiž logicky (zákonitě) přináší velmi potřebné informace a nové poznatky, které je nutno aplikovat v každodenní provozní praxi.

Text knihy je rozdělen do 9 kapitol, hlavní informace jsou koncentrovány do 2. až 8. kapitoly. V úvodu vedoucí autor Prof. Karcz zdůrazňuje význam koksárenské baterie jakožto základního a také nejdražšího objektu ve výrobním schématu koksovny. Sumarizuje zde faktory, které ovlivňují životnost zdiva jejichž výčet se posléze stal vodítkem při komposici návazného textu knihy, jednotlivé kapitoly v detailu představují dosavadní poznatky jednak na bázi excerpce publikovaných prací, jednak velmi cenných vlastních laboratorních i provozních experimentů.

2. kapitola se zabývá konstrukcí koksárenských baterií a charakteristikou materiálů, užívaných při jejich výstavbě. Jsou popisovány jednotlivé prvky, potřebná pozornost je věnována kotvení baterie a dalšímu technickému vybavení, kam patří zejména rozvod topného plynu, úprava kolenových skříní a další detaily. Za zvlášť potřebné lze považovat souhrnné uvedení nových způsobů otápění, úpravu topných kanálků aj., dosud dosti rozptýlených do řady jiných literárních pramenů, mnohdy nesnadno dostupných. Významnou roli zde hraje grafická část textu. Hodnocení jednotlivých typů baterií, jejich předností i nedostatků je vyvážené a objektivní. Vyplývá z něho značná variabilita uplatněných konstrukcí, což je ostatně průvodním jevem i v jiných zemích. Tento přehled je obsahově velmi zajímavý, lze z něho vysledovat vývojové technické trendy.

Ve 3. kapitole se čtenář dovídá o procesech destrukce zdiva, pozornost je věnována i ne vždy doceňovanému stavu kotvení baterie, obkládacích desek jakož i jiných technických prvků.

4. kapitola je členěna do podkapitol podle sledování jednotlivých charakteristických znaků. Jde o vizuální posouzení, měření tlaků a teplot, hodnocení stavu kotvení, analýzu spalin včetně měření těsnosti zdiva aj. Významným rysem kapitoly je uvedení instrumentální techniky, která se při oceňování stavu baterie stále více prosazuje. Metody jsou uváděny poměrně podrobně, tím je dána možnost rychlého osvojení a užívání v praxi. Kapitola by měla být burcujícím prvkem pro top management koksoven. Je totiž třeba přiznat, že na většině koksoven jsou výše uvedené znaky sledovány nepravidelně a některé vůbec nejsou zařazeny do detailních technologických předpisů. To lze podtrhnout nejen v poměrech polského koksárenství.

Do 5. kapitoly autoři zařadili postupy, které mají sloužit jednak jako profylaxe jednak jako konkrétní opravy jednotlivých prvků baterie. Mimořádně cenné jsou detailně uváděné příklady horkých oprav zdiva, doprovázené zhusta instruktivními schematy a obrázky. Text pokračuje uvedením oprav studených, oprav vyzdívky pecních dveří, výměny dveřních rámů a obkládacích desek, kleštin, stoupaček a předlohy jakož i pomocného vybavení.

6. kapitola uvádí přehled postupů, užívaných při monitorování technického stavu baterie. Představuje metodiku postupů, vhodně doplněnou řadou instruktivních obrázků.

7. kapitola představuje vlastní vrchol knihy. Pojednává o integrovaném systému monitorování technického stavu koksárenské baterie, který vznikl řešením výše zmíněného úkolu a který prezentuje významný prvek – provoz podle BAT, prvek, který je stále více prosazován v souvislosti s odíranou životního prostředí.

Text je propojen s řadou schémat a obrázků i matematických funkcí a reprezentuje ucelený postup tak, aby tak mohl průběžně podávat informace o stavu a také upozornil na problémové momenty, kterými je nutno zabývat se neodkladně.

8. kapitola představuje Podsumowanie. K tomu snad není nic nutno dodávat, jsou uvedeny dílčí komentáře autorů a znovu jen podtrhují náročnost plnění tohoto ústředního tématu.

Za zvlášť významné považuji sdělení autorů (str.224), že navržené postupy byly ověřeny a následně zavedeny do provozu.

Celkově se domnívám, že autoři pod vedením pana Prof. Karcze zpracovali velmi potřebný text, který přinese nepochybně svůj užitek při uplatnění celé metodiky v technické praxi. Je vytvořeno dílo, které soustředilo dosud velmi rozptýlené poznatky a nalezne svůj ohlas v široké koksárenské veřejnosti nejen v Polsku, ale i v zemích, kde koksárenství patří k základům průmyslové výroby.

Miroslav Kaloč

Přečetli jsme za Vás

  • NWR zřejmě vydá nové akcie a pokusí se snížit své zadlužení

Společnost NWR nedávno zveřejnila své vybrané provozní ukazatele za 4Q13 a indikaci cen uhlí pro 1Q14, resp. rok 2014. Společnost také oznámila, že provede důkladnou revizi své kapitálové struktury.

NWR dojednala pro 1Q14 průměrnou prodejní cenu koksovatelného uhlí na úrovni 91 EUR za tunu, což je o 7 % pod průměrnou dosaženou úrovní ve 4Q13. U energetického uhlí, u nějž se cena stanovuje ročně, dojednala pro celý rok 2014 průměrnou prodejní cenu 54 EUR/t, odsouhlasenou pro 80 % očekávaného objemu produkce v roce 2014. To je o 4 % pod úrovní dosažené ceny v roce 2013.

Za poslední čtvrtletí roku 2013 produkce uhlí dohromady dosáhla 2,35 mil. tun, při prodejích 1.21 mil. tun u koksovatelného uhlí za průměrnou prodejní cenu 98 EUR/t a 1,32 mil. tun energetického uhlí při průměrné ceně 55 EUR/t.

Společnost především ale také vyjmenovala několik faktů, které firmu přimělo k rozhodnutí o podrobné prověrce kapitálové struktury (restrukturali­zaci). První okolností jsou pokračující obtížné tržní podmínky u koksovatelného i termálního uhlí doprovázené tlakem na jeho cenu. Druhým faktem je, že 7. února 2014 vyprší NWR (nečerpaný) revolvingový úvěr v rozsahu 100 mil. EUR, pro který si společnost nezajistila jeho aktualizaci pro další období. Třetí okolností je, že NWR provádí podrobnou prověrku svých nerostných zásob a zejména s ohledem na změnu dlouhodobého výhledu pro ceny uhlí očekává, že negativně přehodnotí po ekonomické stránce vytěžitelné rezervy uhlí. NWR také uvedla, že BXR je připraveno do společnosti NWR po revizi její kapitálové struktury upsat nový kapitál a zůstat ve společnosti majoritním podílníkem.

Zdroj: Patria Online