Výroční plenární shromáždění a oslava 25. výročí založení ČKS

Výroční plenární shromáždění a oslava 25. výročí založení ČKS se uskuteční ve středu dne 8. 6. 2018 od 14.00 hod. v prostorách KD AKORD

Program:

 1. Zahájení, oběd
 2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, návrhové a volební komise
 3. Zpráva o činnosti ČKS za rok 2017 a základní směry činnosti ČKS na rok 2018
 4. o hospodaření ČKS za rok 2017
 5. Revizní zpráva o hospodaření ČKS za rok 2017
 6. Návrh rozpočtu ČKS na rok 2018
 7. Předání Výročních cen ČKS za rok 2017
 8. Volby členů výkonné rady ČKS a revizora hospodaření ČKS
 9. Předání členských certifikátů právnickým osobám
 10. Diskuse
 11. Vyhlášení výsledků voleb, schválení usnesení
 12. Společenská akce k připomenutí 25. výročí založení ČKS

Pozvánky budou zaslány obvyklou formou