Ke stažení – konference 2021

Dokumenty ke stažení / Documents to download

37. MEZINÁRODNÍ KOKSÁRENSKÁ KONFERENCE / 37th INTERNATIONAL COKEMAKING CONFERENCE

Program mezinárodní konference / International conference program ⇩ stahuj – download PPTX


Zkušenosti s provozováním technologického uzlu regenerace pracího oleje

Experience with the operation of the technological unit for washing oil regeneration

V. GAJDZICA ⇩ stahuj – download PDF


Zvláštnosti v požadavcích na návrh a realizaci chemické části koksovny pro asijský (indický) trh

Special requirements for the design and implementation of the chemical parts of the coke plant for the Asian (Indian) market

A. SURÝ ⇩ stahuj – download PDF


Kvalita a životnost pracího oleje a jeho směsí s biodieslem

Quality and durability of the wash oil and its mixtures with biodiesel

M. VEČEŘ ⇩ stahuj – download PDF


Effective ways to remove H2S in the coke oven gas by means of caustic soda

Efektivní způsoby odstraňování sirovodíku z koksárenského plynu pomocí sodného louhu

U. GOGILAN ⇩ stahuj – download PDF


Odborná expertíza komínu koksárenské baterie

Expertise of a coke oven chimney

C. KRAMÁR ⇩ stahuj – download PDF


UHELNÉ HORNICTVÍ V OSTRAVSKO – KARVINSKÉM REVÍRU 1990 – 2022

Coal mining in the Ostrava – Karviná district 1990 – 2022

Z. PIECH ⇩ stahuj – download PDF


SNAHA NENÍ KOKSOVATELNÁ

You can’t coke the effort

V. SLAVÍKOVÁ ⇩ stahuj – download PDF


THE WORLD COKING COAL RESERVES – AVAILABILITY AND QUALITY

Dostupnost a kvalita světových zásob koksovatelného uhlí

M.REJDAK ⇩ stahuj – download PDF


COKE PLANT SCHWELGERN – CHALLENGES AND FUTURE TASKS

Koksovna Schwelgern – výzvy a nadcházející úkoly

P. LISZIO ⇩ stahuj – download PDF


KOKSÁRENSKÉ STROJE PRACUJÍCÍ V BEZOBSLUŽNÉM PROVOZU A JEJICH POLOHOVÁNÍ POMOCÍ SPKV-03

Cokemaking machines working in manless operation and their positioning by SPKV-03

J. KUBICKÝ ⇩ stahuj – download PDF


IMPACTS OF FLUCTUATING COAL PROPERTIES ON COKE QUALITY PREDICTIONS

Dopady kolísajících vlastností uhlí na predikci kvality koksu

M. BECKMANN ⇩ stahuj – download PDF


RENOVACE VYSOKOTLAKÉ JEDNOTKY NA ÚPRAVU PLYNU VE SPOLEČNOSTI ZKS GmbH

Revamping High Pressure Gas treatment unit at Zentral Kokerei Saar GmbH

D. STREIFF ⇩ stahuj – download PDF


VÝVOJ KVALITY ČERNOUHELNÉHO DEHTU

Development quality of coal tar

R. SÍVEK ⇩ stahuj – download PDF


VLIV PETROGRAFICKÉHO SLOŽENÍ UHLÍ NA ROZPÍNAVOST PĚCHOVANÉ UHELNÉ VSÁZKY

Impact of petrography rank distribution on oven wall pressure of stamp chargé

P. BARAN ⇩ stahuj – download PDF


NAJČASTEJŠIE SA VYSKYTUJÚCE FAKTORY PRÁCE A PRACOVNÉHO PROSTREDIA V KOKSÁRENSTVE

The most common factors of work and working environment in cokemaking

G. RUSNÁK ⇩ stahuj – download PDF


REALIZACE PROTIPRAŠNÝCH OPATŘENÍ V HNĚDOUHELNÝCH DOLECH

Implementation of anti-dust measures in brown coal operations

D. HIRMAN ⇩ stahuj – download PDF


RENOVATION AND LIFETIME EXTENSION OF EXISTING COKE OVEN PLANTS

Opravy a prodlužování životnosti v současnosti provozovaných koksovnách

S. TOGNOZZI ⇩ stahuj – download PDF


Stahujvšechny přednášky najednou

Downloadall lectures at once